Tehnologije goriv

Strokovnjaki za tehnologije goriv

Storitve

Akreditacije
POGOJI POSLOVANJA KONTROLNEGA ORGANA

Tip KO: Kontrolni organ GIA SERVIS d.o.o. je tipa C

Delovni čas: Ponedeljek – petek: 8:00 – 15:00 Sobota, Nedelja in prazniki: Zaprto

Naročanje: Način sprejema strank je enak vrstnemu redu prispetja zahteve.

Obseg dela:
• Overjanje merilnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode.
• Overjanje merilnikov tlaka v pnevmatikah.

Obveznosti stranke: Stranka izpolni zahtevo za overitev in je dolžna, da je primerek za kontrolo primeren.

Garancija kontrolnega organa: Kontrolni organ uradni osebi pokaze zahtevane zapisnike. ob zaključku pregleda. Ne more pa prevzeti odgovornosti za stanje merila v uporabi.

Stanje merila: Stranka pripravi merilo za kontrolo.

Plačevanje: Kontrolni organ po zaključku pregleda izstavi račun, ki ga stranka plača v zakonitem roku.

Informacije: Kontrolni organ uradni osebi pokaže zahtevane zapisnike.

Nepristranskost: Najviṡje vodstvo se obvezuje, da bo kontrolni organ deloval nepristransko.

Zaupnost infromacij: Stranke obveščamo, da KO vse informacije, ki jih pridobi od stranke ali med izvajanjem kontrole ter drugih virov, jemlje kot zaupne. Posreduje le informacije, ki jih skladno z zakonodajo od njega zahteva regulativa in SA (za postopoek preverjanja akreditacije), na način skladen s ISO|IEC 17020 in veljavno zakonodajo.

Politika kakovosti: Kakovost je najpomembnejša vrednota in predstavlja prizadevanja za nenehno izboljševanje vseh procesov in virov družbe. Sistem vodenja kakovosti vodimo skladno s standardom SIST EN ISO 17020.

Pri Slovenski akreditaciji smo akreditirani za:
  • - kontrolo pretočnih meril in merilnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode,
  • - kontrolo merilnikov tlaka v pnevmatikah
Povezava na akreditacijsko listino
Overitve Meril
Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).

Naše podjetje GIA Servis d.o.o. izvaja overitve skladno z Odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe »390«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Naše podjetje GIA Servis d.o.o. izvaja postopke ugotavljanja skladnosti in overitev:
• Merilnih sistemov za merjenje tekočih goriv pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil
• Merilnikov tlaka v pnevmatikah

Produkti

Dickow
Velik poudarek posvečamo varnosti, zato kot dobavitelj opreme ponujamo zgolj visoko kakovostno opremo. Postali smo uradni serviser in dobavitelj črpalk Dickow.
Tehnologije goriv